LES NOSTRES REPRESENTADES


Juntes de dilatació metàl·liques

Encofrador de plàstic moldejable 

Regla anivelladora vibrant

Equips d'anivellament làser 

Manteniment de superfícies

Bordilladores d'encofrat

Plantes de formigó

Fratassadores per formigó

Bombes de morter i formigó

Bombes de morter i formigó

Manipulació de prefabricats

Linies de referència

Manipulació de prefabricats

Manipulació de prefabricats

Granalladores Blastpro

Dispensadores de fibres

Bombes de morter i formigó

Carros de perforació

Compactador formes vorals

Fratassadores per formigó